Formation of research competence in teaching physics

  • Марія Андріївна Сорокопуд Department of physical and mathematical disciplines, Kryvyi Rih College of National Aviation University, 1, Tupolev str., Kryvyi Rih, 50027, Ukraine
  • Юлія Володимирівна Єчкало Department of physics, SIHE «Kryvyi Rih National University», 11, XXII Partz’yizdu str., Kryvyi Rih, 50027, Ukraine
Keywords: research competence, levels of research expertise, bachelor of Computer Engineering

Abstract

Research goals: analysis of research competencies in teaching physics. Research objectives: highlight the levels of research competence Bachelor of Computer Engineering in teaching physics in university. Object of research: process of teaching physics in higher education. Subject of research: formation of research competence in teaching physics in higher education. Research methods used: analysis of publications. Results of the research. The components and levels of formation of research competences bachelor of computer engineering in teaching physics are selected. Conclusions and outlines directions for further research are formulated. The main conclusions. Work has begun on designing systems research competences of future specialists in computer engineering in teaching physics.

References

1. Головань М. С. Сутність та зміст поняття «дослідницька компетентність» / М. С. Головань, В. В. Яценко // Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі. – 2012. – Т. VII. – С. 55-62.
2. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи (Бібліотека з освітньої політики) : колективна монографія / [кол. авт. : Н. М. Бібік, Л. С. Ващенко та ін. ; за заг. ред. О. В. Овчарук]. – Київ : К. І. С., 2004. – 111 с.
3. Мерзликін О. В. Формування дослідницьких компетентностей старшокласників з фізики засобами хмарних технологій : методичний посібник / О. В. Мерзликін // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. – 2014. – Том XII. – Випуск 3 (34) : спецвипуск «Методичний посібник у журналі». – 93 с.
4. Мерзликін О. В. Наступність та неперервність формування дослідницьких компетентностей старшокласників та студентів у навчанні фізики / Олександр Мерзликін, Юлія Єчкало // Наукові записки. – Вип. 6. – Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 81-86.
5. Ушаков А. А. Развитие исследовательской компетентности учащихся общеобразовательной школы в условиях профильного обучения : автореф. дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования / Ушаков Алексей Антонидович ; Адыгейский государственный университет. – Майкоп, 2008. – 26 с.
Published
2015-09-04
How to Cite
Сорокопуд, М., & Єчкало, Ю. (2015). Formation of research competence in teaching physics. Theory and Methods of Learning Mathematics, Physics, Informatics, 13(2), 125-129. Retrieved from https://ccjournals.eu/ojs/index.php/tmn/article/view/781
Section
Theory and methods of learning physics