The results of implementation methods of using cloud technologies as tools of formation high school students’ research competencies in profile physics learning
Олександр Володимирович Мерзликін
Institute of Information Technologies and Learning Tools of the NAES of Ukraine
PDF (Українська)

Keywords

cloud technologies
profile physics learning
research competencies
pedagogical experiment
methods of using cloud technologies as tools of high school students’ research competencies forming in profile physics learning

How to Cite

Мерзликін, О. (2015). The results of implementation methods of using cloud technologies as tools of formation high school students’ research competencies in profile physics learning. New Computer Technology, 13, 342-355. Retrieved from https://ccjournals.eu/ojs/index.php/nocote/article/view/926
PDF (Українська)

Abstract

The purpose of this study is experimental verification of the methods of using cloud technologies as tools of high school students’ research competencies forming in profile physics learning. The main task is organization and implementation appropriate pedagogical experiment and processing of it’s results. The object of study is high school students’ research competencies forming in profile physics learning. The subject of study is using cloud technologies as tools of high school students’ research competencies forming in profile physics learning. Main research methods are pedagogical experiment and statistical methods. Profile physics learning is the base of innovation activity both in science and in engineering. That’s why forming of high school students’ research competencies in profile physics learning will further socio-economic development of society. Realization of the purpose and tasks of profile physics learning is impossible without taking into account the principle of flexibility. This principle implies, in particular, satisfaction of students’ individual needs by individual plans and programs in distant learning which is mainly realized by mediated interactions of distant participants of learning process in specialized environment which is functioning on the basis of modern psychological, pedagogical, information and communication technologies (ICT), such as cloud ICT of learning. In our opinion pedagogically reasonable implementation of cloud technologies in profile physics learning promotes the growth of high school students’ research competencies.

PDF (Українська)

References

1. Мерзликін О. В. Дослідницькі ІКТ-компетенції старшокласників у процесі профільного навчанні фізики [Електронний ресурс] / Мерзликін Олександр Володимирович // Педагогічні обрії : спецвип. за матер. наук.-практ. інтернет-конф. з проблеми «Інформаційні технології в навчальному процесі 2014». – 2015. – № 2 (80). – С. 48-51. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0BzXzAlavBkWxbW5NY2w1Q3U0WnM/view.
2. Мерзликін О. В. Дослідницькі компетентності з фізики старшокласників: структура, рівні, критерії сформованості / О. В. Мерзликін // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна / [редкол. : П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам.-Под. : Кам.-Под. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2014. – Вип. 20 : Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю. – С. 42-46.
3. Мерзликін О. В. Засоби інформаційно-комунікаційних технологій підтримки навчальних досліджень у профільному навчанні фізики [Електронний ресурс] / Мерзликін Олександр Володимирович, Мерзликін Павло Володимирович // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – Том 48, № 4. – С. 58-87. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1268/944.
4. Мерзликін О. В. Засоби хмарного середовища підтримки навчальних досліджень у курсі фізики / Мерзликін О. В. // Звітна наукова конференція. Присвячена 15-річчю Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. 21 березня 2014 р. : матер. наук. конф. – К. : ІІТЗН НАПН України, 2014. – С. 184-187.
5. Мерзликін О. В. Модель формування дослідницьких компетентностей старшокласників у профільному навчанні фізики / О. В. Мерзликін // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна / [редкол. : П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам.-Под. : Кам.-Под. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2015. – Вип. 21 : Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. – С. 118-122.
6. Мерзликін О. В. Навчальні дослідження у курсі фізики профільної школи: компетентнісний підхід / О. В. Мерзликін // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / [ред. кол. : Барбіна Є. С. (відп. ред.) та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2014. – Вип. 66. – С. 157-163.
7. Мерзликін О. В. Перспективи застосування Інтернет-орієнтованих технологій у навчальних дослідженнях у курсі фізики профільної школи / О. В. Мерзлікін // Новітні комп’ютерні технології. – К. : Мінрегіон України. – 2012. – Том X. – С. 117-118.
8. Мерзликін О. В. Програмне забезпечення відеоаналізу у навчальному фізичному експерименті / Мерзликін О. В. // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна / [редкол. : П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам.-Под. : Кам.-Под. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2012. – Вип. 18 : Інновації в навчанні фізики: національний та міжнародний досвід. – С. 123-125.
9. Мерзликін О. В. Хмаро орієнтовані електронні освітні ресурси підтримки навчальних фізичних досліджень [Електронний ресурс] / Мерзликін Олександр Володимирович // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – Том 49, № 5. – С. 106-120. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1269/956.
10. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии / Е. В. Сидоренко. – СПб. : Речь, 2003. – 350 с.