Components of computer-oriented methods of formation of professional competence of future philologists
Світлана Миколаївна Процька
Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine
PDF (Українська)

How to Cite

Процька, С. (2015). Components of computer-oriented methods of formation of professional competence of future philologists. New Computer Technology, 13, 251-259. Retrieved from https://ccjournals.eu/ojs/index.php/nocote/article/view/910
PDF (Українська)

Abstract

Research goals: reveal the interdependence of components of computer oriented methods of formation of professional competence of future philologists. Research objectives: outline the essential computer oriented methods of formation of professional competence of future philologists in the modern institution of higher education; discover the interdependence of the components of computer oriented methods of formation of professional competence of future philologists; consider the practical aspects of computer components oriented methods of forming professional competence of future philologists. Object of research: the formation of professional competence of future philologists of computer-based learning environment. Subject of research: use of components of computer oriented methods of forming professional competence of future philologists. Research methods used: theoretical methods, that analysis of philosophical, psikhologo-pedagogical, ducational-metodichnoy and instructional methodical literatures with the purpose of determination of the state theoretical ground of problem, and also generalization of the got information, front-rank and personal pedagogical experience, in the improvement of organization of studies. Results of the research: use the potential of computer components oriented methods of formation of professional competence of future philologists will let them in the performance of professional tasks to realize not only information technology, but also psychological and educational goals that will lead to a new education innovation level, provide personal development of students. The main conclusions and recommendations: further scientific research directed to the development of pedagogical conditions of monitoring results of applying elements of computer-oriented methods of formation of professional competence of future philologists in the educational process of higher education.

PDF (Українська)

References

1. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія / В. Ю. Биков. – К. : Атіка, 2009. – 684 с.
2. Бобрицька В. І. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у вищій педагогічній освіті / В. І. Бобрицька // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. – 2011. – № 16 (2). – С. 35-39.
3. Бобрицька В. І. Освітня політика України у сфері інформатизації освіти / В. І. Бобрицька // Освітня політика: філософія, теорія, практика [монографія] / За ред. В. П. Андрущенка. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – С. 273-316.
4. Бобрицька В. І. Основи інформаційної культури бакалаврів з філології : навч.-метод. посібн. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. І. Бобрицька, О. М. Глушак. – Полтава : Скайтек, 2014. – 116 с.
5. Кіяновська Н. М. Теоретико-методичні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні вищої математики студентів інженерних спеціальностей у Сполучених Штатах Америки : монографія / Н. М. Кіяновська, Н. В. Рашевська, С. О. Семеріков // Теорія та методика електронного навчання. – Кривий Ріг : Видавничий відділ ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2014. – Том V. – Випуск 1 (5) : спецвипуск «Монографія в журналі». – 316 с. : іл.
6. Литвинова С. Г. Хмарні сервіси Office 365 : навчальний посібник / С. Г. Литвинова, О. М. Спірін, Л. П. Анікіна. – Київ : Компринт, 2015. – 170 c.
7. Мінтій І. С. Використання Документів Google як умова оптимізації спільної роботи / І. С. Мінтій // Теорія та методика електронного навчання. – Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2010. – Том I. – С. 150-154.
8. Процька С. М. Використання ментальних карт у комп’ютерно орієнтованій методиці формування професійних компетентностей майбутніх філологів [Електронний ресурс] // Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України (21 березня 2016 р.) – Режим доступу : http://conf.iitlt.gov.ua/Conference.php?h_id=12.