Higher engineering education at DonNTU: from tradition to innovation
Олександр Анатолійович Мінаєв
Donetsk National Technical University
Євген Олександрович Башков
Donetsk National Technical University
Наталія Миколаївна Дацун
Donetsk National Technical University
PDF (Українська)

Keywords

higher engineering education
blended model of learning
pedagogical experiment

How to Cite

Мінаєв, О., Башков, Є., & Дацун, Н. (2015). Higher engineering education at DonNTU: from tradition to innovation. New Computer Technology, 13, 223-234. Retrieved from https://ccjournals.eu/ojs/index.php/nocote/article/view/907
PDF (Українська)

Abstract

Research goals: to explore the possibility of a mixed model of learning at a technical university. Research objectives: to explore the use of innovative IT technologies; to apply innovative pedagogical model for teaching undergraduates and specialists in technical training areas and specialties. The object of research is the organization of the educational process. The blended model of learning is the subject of the research. Research methods used: a survey and experimental research. The result of the research is the preparation and conduct of the pedagogical experiment on the use of blended learning at the technical university. As a result, the preparation of pedagogical experiment electronic cases of disciplines were developed, engineering and organizational support for access to the corporate network and the Internet, online services for student interaction with faculty and self-control were provided. The main conclusions and recommendations. Experience of the experiment can be recommended for the synthesis and the formation of the Ministry of Education and Science proposals to amend the norms of teaching load while using of the innovative learning technologies.

PDF (Українська)

References

1. EDX [Electronic resource] / edX Inc. – 2013. – Access mode : https://www.edx.org.
2. MIT OpenCourseWare [Electronic resource] / Massachusetts Institute of Technology. – 2001-2013. – Access mode : http://ocw.mit.edu/index.htm.
3. Stanford | Online [Electronic resource] / Stanford University. – Access mode : http://online.stanford.edu/courses.
4. OpenCourseWorld [Electronic resource]. – Access mode : http://www.opencourseworld.de/pages/landingpage.jsf.
5. CDIO. Conceive Design Implement Operate [Electronic resource] / Chalmers University of Technology. – Access mode : http://www.cdio.org.
6. Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» № 344/2013 від 25 червня 2013 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – К., 2013. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.
7. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні» № 386-р. від 15 травня 2013 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – К., 2013. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80.
8. Кіяновська Н. М. Теоретико-методичні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні вищої математики студентів інженерних спеціальностей у Сполучених Штатах Америки : монографія / Н. М. Кіяновська, Н. В. Рашевська, С. О. Семеріков // Теорія та методика електронного навчання. – Кривий Ріг : Видавничий відділ ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2014. – Том V. – Випуск 1 (5) : спецвипуск «Монографія в журналі». – 316 с. : іл.
9. Рашевська Н. В. Модель комбінованого навчання у вищій школі України / Рашевська Н. В., Семеріков С. О., Словак К. І., Стрюк А. М. // Сборник научных трудов. – Харків : Міськдрук, 2011. – С. 54-59.
10. Семеріков С. О. Комбіноване навчання: проблеми і перспективи застосування в удосконаленні навчально-виховного процесу й самостійної роботи студентів / Семеріков С. О., Стрюк А. М. // Теорія і практика організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів : монографія / кол. авторів ; за ред. проф. О. А. Коновала. – Кривий Ріг : Книжкове видавництво Кирєєвського, 2012. – С. 135-163.
11. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» № 466 від 25 квітня 2013 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – К., 2013. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13.
12. Портал додаткових освітніх ресурсів ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» [Електронний ресурс] / Донецький національний технічний університет. – Режим доступу : http://study.donntu.edu.ua.