LMS service for SaaS as alternative solution to the problem of designing a cloud-based learning environment for computer science bachelors
Тетяна Анатоліївна Вакалюк
Zhytomyr Ivan Franko State University
PDF (Українська)

Keywords

LMS
cloud
cloud technologies
cloud-based learning environment

How to Cite

Вакалюк, Т. (2015). LMS service for SaaS as alternative solution to the problem of designing a cloud-based learning environment for computer science bachelors. New Computer Technology, 13, 118-125. Retrieved from https://ccjournals.eu/ojs/index.php/nocote/article/view/891
PDF (Українська)

Abstract

Research goal is theoretical justification of using the learning management systems (LMS) as the SaaS service for designing cloud-based learning environment of the university. Research objectives: to consider the basic models of cloud services representation; to review the existing SaaS LMS, to characterize their basic functionality; to conduct the generic systematization and comparison of the cloud LMS. Object of research is the process of learning of informatics bachelor in higher educational institutions. Research subject – cloud platform for designing cloud-based learning environment for bachelors of informatics. Methods of research: theoretical, comparative and systematic analysis of educational, scientific sources; synthesis, synthesis and conceptualization. Results of the research. The article presents the basic model representation of cloud services that provide global providers, reviewed existing learning management system for the service SaaS, given their basic functionality, and conducted a generalized systematization and comparative characteristics of cloud learning management systems. The main conclusions: combining LMS service for SaaS is an alternative solution of the problem of designing a cloud-based learning environment of university.

PDF (Українська)

References

1 Canvas [Electronic Resource] / Instructure. – 2015. – Access mode : https://www.canvaslms.com/higher-education/.
2. CYPHER LEARNING [Electronic Resource] / CYPHER LEARNING. – 2015. – Access mode : http://www.cypherlearning.com/.
3. iSpring [Electronic Resource] / iSpring Solutions, Inc. – 2005-2015. – Access mode : http://www.ispringsolutions.com/.
4. LearnerNation [Electronic Resource] / Learner Nation, LLC. – 2015. – Access mode : http://www.learnernation.com/.
5. Neo [Electronic Resource] / CYPHER LEARNING. – 2015. – Access mode : https://www.neolms.com/.
6. Schoology [Electronic Resource] / Schoology. – 2015. – Access mode : http://www.schoology.com.
7. Вакалюк Т. А. Можливості використання хмарних технологій в освіті / Т. А. Вакалюк // Актуальні питання сучасної педагогіки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Острог, 1-2 листопада 2013 року). – Херсон : Гельветика, 2013. – C. 97-99.
8. Глуходід М. В. Реалізація моделі SaaS в системі мобільного навчання інформатичних дисциплін / М. В. Глуходід, О. П. Ліннік, С. О. Семеріков, С. В. Шокалюк // Новітні комп’ютерні технології. – 2010. – Т. 8. – С. 156-158.
9. Маркова О. М. Хмарні технології навчання: витоки [Електронний ресурс] / Маркова Оксана Миколаївна, Семеріков Сергій Олексійович, Стрюк Андрій Миколайович // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – Том 46, № 2. – С. 29-44. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1234/916.
10. Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища : монографія / за заг. ред. С. Г. Литвинової ; НАПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ : Компринт, 2015. – 160 c.
11. Стрюк А. М. Методичні аспекти застосування хмарно орієнтованих засобів у підготовці фахівців з інформаційних технологій / А. М. Стрюк, М. І. Стрюк // Хмарні технології в освіті : матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків, 21 грудня 2012 р.). – Кривий Ріг : Видавничий відділ КМІ, 2012. – С. 145-146.
12. Стрюк А. М. Система хмаро орієнтованих засобів навчання як елемент інформаційного освітньо-наукового середовища ВНЗ [Електронний ресурс] / Стрюк Андрій Миколайович, Рассовицька Марина Віталіївна // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Том 42, № 4. – С. 150-158. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/ index.php/itlt/article/download/1087/829.
13. Туравініна О. М. Хмарні технології навчання студентів / О. М. Туравініна // Новітні комп’ютерні технології. – 2012. – Том Х. – С. 119-121.
14. Хмаро орієнтоване навчальне середовище для підготовки бакалаврів інформатики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zsucloudinform.neolms.com/.