The Moodle system as a training tool for specialists of socionomic professions
Ірина Василівна Лов’янова
Kryvyi Rih State Pedagogical University
Тетяна Сергіївна Армаш
Kryvyi Rih State Pedagogical University
Дмитро Євгенович Бобилєв
Kryvyi Rih State Pedagogical University
Андрій Валерійович Краснощок
Krivyi Rih Faculty of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs
PDF (Українська)

Keywords

virtual learning environment Moodle
virtual learning environment Moodle
information and communication technologies of learning
information and communication technologies of learning
training specialists of socionomic professions
training specialists of socionomic professions

How to Cite

Лов’янова, І., Армаш, Т., Бобилєв, Д., & Краснощок, А. (2018). The Moodle system as a training tool for specialists of socionomic professions. New Computer Technology, 16, 194-204. https://doi.org/10.55056/nocote.v16i0.837
PDF (Українська)

Abstract

The purpose of the study is to design a Moodle-based virtual learning environment as a training tool for specialists of socionomic professions. The research tasks of the study are to analyze the possibilities of the virtual learning environment in creating appropriate conditions for the formation of professional competences of future teachers of mathematics, computer science teachers and future lawyers. The object of the study is the formation of professional competence of future specialists of socionomic professions. The subject of the study is the use of the Moodle system in the process of forming the socio-technological competence of future specialists of socionomic professions. The article presents generalization and systematization of research on the problem of using the Moodle system in the educational activity of the university and experimental introduction of distance learning by means of Moodle was carried out. It is planned to conduct a pedagogical experiment, in order to assess the effectiveness of Moodle system as a means in training specialists of socionomic professions. The results of the study are planned to generalize recommendations concerning on the use of Moodle system as a means in training specialists of socionomic professions.

PDF (Українська)

References

1. Holland J. L. Making vocational choices: A theory of careers / John L. Holland. – Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1973. – 150 p. (Prentice-Hall series in counseling and human development).
2. Kuder G. F. The Occupational Interest Survey / G. Frederic Kuder, Warren G. Findley // Personnel and Guidance Journal. – 1966. – Vol. 45. – Issue 1. – Р. 72-77.
3. Super D. E. Vocational development: a framework for research / Donald E. Super, John O. Crites, Raymond C. Hummel, Helen P. Moser, Phoebe L. Overstreet, Charles F. Warnath. – New York : Bureau of Publications, Teachers College, Columbia University, 1957. – xiv, 142 p. – (Columbia University. Teachers College. Horace Mann-Lincoln Institute of School Experimentation. Career pattern study. Monograph 1).
4. Буркова Л. В. Соціономічні професії: інноваційна підготовка спеціалістів у вищих навчальних закладах : монографія / Л. В. Буркова. – К. : Інформ. системи, 2010. – 278 с.
5. Гареев Р. Т. Эвристические приемы ТРИЗ : учеб. пособие для слушателей ин-тов и фак. повышения квалификации, преподавателей, аспирантов и др. проф.-пед. работников / Р. Т. Гареев ; под ред. М. М. Зиновкиной. – М. : МГИУ, 2008. – 133 с.
6. Климов Е. А. Психология труда : учебник для академического бакалавриата / Е. А. Климов [и др.] ; под ред. Е. А. Климова, О. Г. Носковой. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 249 с. – (Бакалавр. Академический курс. Модуль.).
7. Колос К. Р. Система Moodle як засіб розвитку предметних компетентностей учителів інформатики в умовах дистанційної післядипломної освіти : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті / Колос Катерина Ростиславівна ; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. – К., 2011. – 21 с.
8. Модло Є. О. Розробка фільтру SageMath для Moodle / Є. О. Модло, С. О. Семеріков // Новітні комп’ютерні технології. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2014. – Том XII : спецвипуск «Хмарні технології в освіті». – С. 233-243.
9. Рашевська Н. В. Інтеграція системи динамічної геометрії GeoGebra в систему дистанційного навчання Moodle / Рашевська Н. В., Семеріков С. О., Словак К. І. // Перша всеукраїнська науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2013. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». (Київ, КНУБА, 30-31 травня 2013 р.) : тези доповідей / Міністерство освіти і науки України, Київський національний ун-т будівництва і архітектури, Національна академія педагогічних наук України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання. – К. : КНУБА, 2013. – C. 63.
10. Рашевська Н. В. Модель комбінованого навчання у вищій школі України / Рашевська Н. В., Семеріков С. О., Словак К. І., Стрюк А. М. // Сборник научных трудов. – Харків : Міськдрук, 2011. – С. 54-59.
11. Рашевська Н. В. Інтеграція MLE-Moodle в систему дистанційного навчання Moodle / Н. В. Рашевська, С. О. Семеріков // Новітні комп’ютерні технології. – К. : Мінрегіон України. – 2012. – Том X. – C. 203-208.
12. Семеріков С. О. Комбіноване навчання: проблеми і перспективи застосування в удосконаленні навчально-виховного процесу й самостійної роботи студентів / Семеріков С. О., Стрюк А. М. // Теорія і практика організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів : монографія / кол. авторів ; за ред. проф. О. А. Коновала. – Кривий Ріг : Книжкове видавництво Кирєєвського, 2012. – С. 135-163.
13. Семеріков С. О. Розробка фільтру Sage для СДН Moodle / С. О. Семеріков, С. В. Шокалюк, Ю. В. Плющ, І. С. Мінтій, В. В. Ткачук // Новітні комп’ютерні технології. – К. : Мінрегіон України. – 2011. – Том IX. – С. 189-194.
14. Стрюк А. М. Теоретико-методичні засади комбінованого навчання системного програмування майбутніх фахівців з програмної інженерії : монографія / А. М. Стрюк // Теорія та методика електронного навчання. – Кривий Ріг : Видавничий відділ ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015. – Том VI. – Випуск 1 (6) : спецвипуск «Монографія в журналі». – 286 с. : іл.
15. Триус Ю. В. Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE : методичний посібник / Ю. В. Триус, І. В. Герасименко, В. М. Франчук. – Черкаси : ЧДТУ, 2012. – 220 с.
16. Щербина О. А. Проектування структури сайту Moodle для вищого навчального закладу та організація робіт з його створення / О. А. Щербина, К. С. Васильєва // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2014. – № 9. – С. 35-40.