Cloud technologies in the process of higher educational institution IT infrastructure projecting
Василь Петрович Олексюк
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, 2 Maxyma Kryvonosa str., Ternopil, 46027, Ukraine
PDF (Українська)

Keywords

IT infrastructure of higher educational institution
hybrid cloud
Google Apps
Office 365
Cloudstack
Eucalyptus
OpenStack

How to Cite

Олексюк, В. (2014). Cloud technologies in the process of higher educational institution IT infrastructure projecting. New Computer Technology, 12, 25-39. Retrieved from https://ccjournals.eu/ojs/index.php/nocote/article/view/689
PDF (Українська)

Abstract

The article investigated the concept of IT infrastructure of higher educational institution. The article described models of deploying of cloud technologies in IT infrastructure. The hybrid model is most recent for higher educational institution. The unified authentication is an important component of IT infrastructure. The author suggests the public (Google Apps, Office 365) and private (Cloudstack, Eucalyptus, OpenStack) cloud platforms to deploying in IT infrastructure of higher educational institution.

The purpose of article is to designing individual components of the IT infrastructure of a higher education institution using cloud technology.

Task of the research: to analyze the concept of "IT infrastructure", to determine the characteristics of deployment of the cloud technologies and to offer the some components of the IT infrastructure of universities in the traditional and cloud context aspect.

The object of the research is IT infrastructure of higher education.

The subject of the research is cloud and traditional services as components of the IT infrastructure of the university.

Methods: analysis of literature studying the functioning of the IT infrastructure of the university, modeling and design of IT infrastructure.

Results: analyzed the concept of "IT infrastructure", "cloud technology", defined characteristics and models of cloud technology deployment, proposed separate components of the IT infrastructure of higher education institutions in the context of "traditional" and "cloud" aspects.

Conclusions. The use of cloud technologies in the design of IT infrastructure of universities is an actual and need of the development. The hybrid model is the most appropriate in the deployment of cloud infrastructure of higher educational institution. It is reasonable to use the public (Google Apps and Microsoft Office 365) and private (Cloudstack, Eucalyptus, OpenStack) cloud platform.

PDF (Українська)

References

1. Балик Н. Р. Інноваційне навчання в університеті: досвід та перспективи / Балик Надія Романівна // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. – № 5 (46). – С. 49-59.
2. Биков В. Ю. ІКТ-аутсорсінг і нові функції ІКТ-підрозділів навчальних закладів і наукових установ [Електронний ресурс] / Биков Валерій Юхимович // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – № 4 (30). – С. 135-152. – Режим доступу : https://goo.gl/gCL5ep.
3. Воройский Ф. С. Информатика. Энциклопедический словарь-справочник: введение в современные информационные и телекоммуникационные технологии в терминах и фактах / Ф. С. Воройский. – М. : Физматлит, 2006. – 767 с.
4. Глоссарий.ru: Инфраструктура [Электронный ресурс] // Web-and-Press. – Режим доступа : https://goo.gl/cNzwLU.
5. Значение слова «ИНФРАСТРУКТУРА» в онлайн-словаре [Электронный ресурс] // Reword.org: программа-словарь и значения слов онлайн. – Режим доступа : https://goo.gl/rbcwyW.
6. Інформаційна інфраструктура – Вікіпедія [Електронний ресурс] // Вікіпедія. – Режим доступу : https://goo.gl/9L7xCN.
7. Модло Є. О. Використання десктопних програм у хмарному середовищі / Є. О. Модло // Хмарні технології в освіті : матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків, 21 грудня 2012 р.). – Кривий Ріг : Видавничий відділ КМІ, 2012. – С. 39.
8. Олексюк В. П. Досвід інтеграції хмарних сервісів Google Apps у інформаційно-освітній простір вищого навчального закладу. [Електронний ресурс] / Олексюк Василь Петрович // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – Том 35, № 3. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/824/631.
9. Олексюк В. П. Єдина система автентифікації як крок до створення освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу / Василь Олексюк // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наукових праць / Редрада. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – № 13 (20). – С. 188-193.
10. Риз Дж. Облачные вычисления / Джордж Риз. – СПб. : БХВ-Петербург, 2011. – 288 с.
11. Сейдаметова З. С. Облачные технологии и образование / Сейдаметова З. С., Аблялимова Э. И., Меджитова Л. М., Сейтвелиева С. Н., Темненко В. А. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. – 204 с.
12. Спірін О. М. Методична система базової підготовки вчителя інформатики за кредитно-модульною технологією : монографія / О. М. Спірін. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 182 с.
13. Стрюк А. М. Модель використання хмаро орієнтованих засобів ІКТ у Криворізькому національному університеті [Електронний ресурс] / Стрюк А. М. // Звітна наукова конференція присвячена 15-річчю Інституту інформаційних технологій і засобів навчання. 21 березня 2014 р. м. Київ. – К. : ІІТЗН НАПН України, 2014. – С. 153-155. – Режим доступу : https://goo.gl/wjU5JM.
14. Стрюк А. М. Система хмаро орієнтованих засобів навчання як елемент інформаційного освітньо-наукового середовища ВНЗ [Електронний ресурс] / Стрюк Андрій Миколайович, Рассовицька Марина Віталіївна // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Том 42, № 4. – С. 150-158. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1087/829.
15. Туравініна О. М. Amazon EC2 як платформа для організації хмарних обчислень / О. М. Туравініна, А. М. Стрюк, Н. В. Рашевська, К. І. Словак // Новітні комп’ютерні технології : матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції : Київ-Севастополь, 13-16 вересня 2011 р. – К. : Мінрегіон України, 2011. – С. 187-188.
16. Туравініна О. М. Хмарні технології навчання у системі інформаційно-комунікаційних технологій навчального призначення / О. М. Туравініна // Хмарні технології в освіті : матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків, 21 грудня 2012 р.). – Кривий Ріг : Видавничий відділ КМІ, 2012. – С. 9.
17. Фингар П. DOT.CLOUD Облачные вычисления – бизнес-платформа XXI века / Питер Фингар ; пер. с англ. А. В. Захаров. – М. : Аквамариновая Книга. – 2011. – 256 с.
18. Чорна О. В. Світові тенденції розвитку хмарних технологій / О. В. Чорна, Н. А. Хараджян, С. В. Шокалюк, Н. В. Моісеєнко // Теорія та методика електронного навчання. – Кривий Ріг : Видавничий відділ КМІ. – 2013. – Том IV. – С. 272-284.
19. Шишкіна М. П. Хмаро орієнтоване освітнє середовище навчального закладу: сучасний стан і перспективи розвитку досліджень [Електронний ресурс] / Шишкіна Марія Павлівна, Попель Майя Володимирівна // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – Т. 37, вип. 5. – С. 66-80. – Режим доступу : https://goo.gl/WfH7eX.
20. Antonopoulos N. Cloud Computing, Principles. Systems and Applications / Nick Antonopoulos, Lee Gillam. – London ; New York : Springer Publishing Company, 2010. – 379 p.
21. Apache CloudStack: Open Source Cloud Computing [Electronic resource] // Apache CloudStack. – 2014. – Access mode : http://cloudstack.apache.org/.
22. Cloud computing. Principles and Paradigms / Edited by Rajkumar Buyya, James Broberg, Andrzej Goscinski. – New Jersey : John Wiley & Sons, 2011. – 644 p.
23. Google Apps for Education [Electronic resource]. – 2014. – Access mode : http://www.google.com/enterprise/apps/education.
24. Office 365 [Електронний ресурс] / Корпорація Майкрософт. – 2014. – Режим доступу : https://goo.gl/Bp4Hrf.
25. Official Documentation for Eucalyptus Cloud [Electronic resource] // HPE Helion. – 2014. – Access mode : https://goo.gl/MTUKVV.
26. Pepple K. Deploying OpenStack / Ken Pepple. – Sebastopol : O’Reilly Media, 2011. – 86 p.