The use of multimedia technology as an auxiliary factor of implementing problem-based learning in higher education

  • Ольга Ігорівна Ільченко National Medical University named after O. O. Bohomolets
  • Тетяна Володимирівна Козицька National Medical University named after O. O. Bohomolets

Abstract

Given the known benefits of problem and multimedia learning, lecturers in biology, histology and embryology of National Medical University named after O. O. Bohomolets are constantly in creative scientific and pedagogical search. Over the years, the emphasis in the training process is put on the implementation and improvement of advanced modern learning technologies. This applies both to lectures and practical trainings.

Author Biographies

Ольга Ігорівна Ільченко, National Medical University named after O. O. Bohomolets
Ph. D., assoc. professor of the Department of biology
Тетяна Володимирівна Козицька, National Medical University named after O. O. Bohomolets
Assistant Professor of the Department of Histology and Embryology

References

Волкова Л. Й. Актуальні питання впровадження інноваційних технологій в освітній процес вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / Волкова Л. Й. // E-learning in I.I. Mechnikov Odessa National university. – 6 декабря 2010. – Режим доступу : http://goo.gl/VQcUy.

Кремень В. Г. Підвищення ефективності вищої освіти і науки як дієвого чинника суспільного розвитку та інтеграції в Європейське співтовариство / В. Г. Кремень // Вища школа. – 2003. – №6. – С. 3-23.

Поберезська Г. Г. Болонський процес як засіб об’єднання та осучаснення європейської вищої освіти / Г. Г. Поберезська // Новітні технології навчання. – 2004. – Вип. 36. – С. 254–262.

Грущенко Л. Проблеми впровадження інформаційних технологій у вищих навчальних закладах / Людмила Грущенко,. Наталія Федоренко // Вісник Львів. ун-ту. Серія педаг. – 2009. – Вип. 25, Ч. 2. – С. 133-141.

Словник іншомовних слів. – К. : УРЕ, 1977. – 776 с.

Лернер И. Я. Проблемное обучение / И. Я. Лернер. – М. : Знание, 1974. – 64 с.

Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий : в 2 т. / Г. К. Селевко. – М. : НИИ школьных технологий, 2006. – Т. 1. – 816 с.

Гулай О. І. Перспективи впровадження проблемного навчання у вищих учбових закладах // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2009. – Вип. 3(56). – С. 170-178.

Грицай Н. Б. Використання мультимедійних технологій у методичній підготовці майбутніх учителів біології / Н. Б. Грицай // Інформаційні технології в освіті. – 2012. – Вип. 13. – С. 107-113.

Енциклопедія освіти. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Пінчук О. П. Проблема визначення мультимедія в освіті: технологічний аспект / О. П. Пінчук // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2007. – Вип. 46. – С. 55–58.

Ільченко О. І. Новітні інформаційні технології – запорука створення якісного педагогічного продукту / О. І. Ільченко, Т. В. Козицька, О. В. Храпай // Новітні технології підготовки фахівців вищої школи в сучасних умовах : всеукр. наук.-практ. конф., 20 квітня 2011 р. – С. 41-43.

Ільченко О. І. Досягнення якісного навчання – головна мета сучасної медичної освіти / О. І. Ільченко, Т. В. Козицька, О. В. Храпай // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : VI міжнар. наук.-практ. конф., 24-26 листопада, 2011 р. – С. 180-187.

Перспективні напрямки впровадження інноваційних освітніх технологій у вищих медичних навчальних закладах / О. І. Ільченко, Т. В. Козицька, О. В. Храпай [та ін.] // Українська педагогічна наука у контексті сучасних цивілізаційних процесів : ІІІ міжнародні педагогічні читання, 20-21 жовтня 2011 р. – С. 181-183.

Храпай А. В. Тайм-менеджмент как инструмент адаптации студентов к обучению в высшем медицинском учебном заведении / А. В Храпай, Т. В. Козицкая, О. И. Ильченко // Педагогика и психология: актуальные проблемы и тенденции развития. Ч. ІІ : междунар. научно-практ. конф., Новосибирск, 21 марта 2012 г. – С. 94-99.

Ільченко О. І. Інтегральний підхід до викладання у вищих медичних навчальних закладах / О. І. Ільченко, Т. В. Козицька, О. В. Храпай // Медична освіта. – 2012. – № 3 (додаток). – С. 70-72.

Ільченко О. І. Візуалізація змісту навчального матеріалу при викладанні медичної біології та гістології / О. І. Ільченко, Т. В. Козицька // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 11-13 травня, 2012 р. – С. 521-522.

Ільченко О. І. Запровадження новітніх технологій Болонського процесу при вивченні курсів медичної біології, гістології, цитології та ембріології / О. І. Ільченко, Т. В. Козицька, О. В. Храпай // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : VIІ міжнар. наук.-практ. конф., 22-24 листопада, 2012 р. – IV (37). – С. 180-187.

Огурцов А. П. Підвищення інформативності навчального тексту засобами його наочного представлення / А. П. Огурцов, Л. М. Мамаєв, В. В. Заліщук // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / кол. авт. – К. : Наук.-метод. центр вищої освіти, 2003. – Вип. 35. – С. 3-6.

Риженко С. С. Про досвід використання мультимедійних технологій у навчальному процесі (у ВНЗ) [Електронний ресурс] / Риженко Світлана Сергіївна // lineyka.inf.ua – математичний портал / Александр Рыженко. – Режим доступу : http://www.lineyka.inf.ua/articles/001/.

Ільченко О. І. Особистість лектора – головний ключ до успіху в процесі пізнання / О. І. Ільченко // Сучасні технології у професійній підготовці спеціалістів в Україні : IV міжнар. науково-практ. конф., 1999 р. – С. 97-99.

Ільченко О. І. Педагог – остання надія гуманізації навчально-виховного процесу вузівського зодчества / О. І. Ільченко, О. М. Струменська // Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики та освіти : VІІ міжнар. науково-практ. конф., 6-7 травня, 2002 р. – С. 219-224.

Особистість викладача – важлива складова у формуванні професійної компетенції майбітнього спеціаліста-лікаря / О. В. Романенко, М. Г. Кравчук, О. І. Ільченко [та ін.] // Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор : міжнар. наук.-практ. конф., 10-12 березня, 2011 р. – Ч. 4. – С. 205-207.

Стеценко Н. М. Досвід використання мультимедійних презентацій у викладанні педагогіки [Електронний ресурс] / Н. М. Стеценко // Педагогіка. – 19.11.2008. – Режим доступу : http://goo.gl/C0RX5.

Published
2014-02-28
How to Cite
Ільченко, О., & Козицька, Т. (2014). The use of multimedia technology as an auxiliary factor of implementing problem-based learning in higher education. Theory and Methods of E-Learning, 4(1), 109-114. https://doi.org/10.55056/e-learn.v4i1.378
Section
Articles