CUSTOMS RESTRICTED FACILITIES WITHIN THE LOGISTICS TRANSPORT AND CUSTOMS COMPLEX

  • Anatoliy PASICHNYK
  • Valery MALLNOW
  • Vyacheslav KUTYREV
Keywords: logistics transport and Customs complex, Customs restricted facilities, Customs control zone, the place of delivery of goods by vehicles, temporary storage warehouses, bonded warehouses.

Abstract

This article provides the analysis of functioning of Customs restricted facilities and
their classification by type, sets their relationship, offers the optimal structure of a logistics
transport and Customs complex, analyzes the ways to optimize the interaction of all the
regulatory authorities in the process of Customs clearance.
The necessity of using the up-to-date modern information technologies is proved. As
a result of the statistical analysis it is determined that the introduction of electronic services
in the process of Customs clearance and warehousing of cargoes (including the ones
transported in containers) makes it possible to streamline the movement of cargo flows,
reduce the processing time and improve the quality of Customs control of goods.
It is shown that the organization of logistics transport and Customs systems ensures
all the necessary resources and environment for the development and successful integration
of the transport and logistics system of Ukraine into the European transport and logistics
system. In this regard, the typical technological scheme of functioning of a logistics
transport and Customs complex is suggested in the scientific paper.
The approaches proposed in the paper are modular in nature and can be generalized
in order to be used as some standard design solutions to modernize the technologies of the
functioning of Customs restricted facilities within the logistics transport and Customs
complex.

Author Biographies

Anatoliy PASICHNYK

University of Customs and Finance

Valery MALLNOW

Customs Duties Administration Department, State Fiscal Service

Vyacheslav KUTYREV

Sector of Customs Control Management of Donetsk Customs,
State Fiscal Service

References

1. Pasichnyk, A. M. 2016, Metodolohiia formuvannia transportno-mytnoi
infrastruktury v Ukraini: monohrafiia [Methodology for the creation of transport and
Customs infrastructure in Ukraine: monograph], Za red. A.M. Pasichnyka; A. M. Pasichnyk,
A. V. Sokhatskyi, A. I. Kuzmenko, N. V. Khalipova ta in., Dnipropetrovsk: Universytet
mytnoi spravy ta finansiv, 2016, 168 p. (in Ukranian)
2. Pasichnyk, A.M. 2012, Suchasni transportno-mytni tekhnolohii mizhnarodnykh
perevezen tovariv: monohrafiia [Modern transport and Customs technologies of
international goods transportation: monograph], Za red. A.M. Pasichnyka; A.M. Pasichnyk.
Ia.S. Dobrynina, O.M. Klen, S.S. Kravchuk ta in., Dnipropetrovsk: AMSU, 2012, 288 p. (in
Ukranian)
3. Dan'ko, M.I. 2011, Transportno-logisticheskaya sistema v predelah
mezhdunarodnyih transportnyih koridorov i ee vliyanie na tranzitnyie vozmozhnosti
Ukrainyi. [Transportation and logistics system within the international transport corridors
and its impact on the transit capacities of Ukraine], Problems of international transport
corridors and integrated transport system of Ukraine: abstracts based on the Seventh
International scientific-practical conference, Koktebel, 2011, pp.15-16 (in Russian)
4. Dikan', V.V. 2011, Znachenie multimodalnyih transportnyih uzlov v sisteme
mezhdunarodnyih transportnyih koridorov. [The value of multi-modal transport nodes in the
system of international transport corridors: monograph], Problemy mezhdunarodnykh
transportnykh koridorov i yedinoy transportnoy sistemy Ukrainy: tezisy dokladov po
materialam sed'moy nauchno-prakticheskoy mezhdunarodnoy konferentsii, Koktebel', 2011,
p.20 (in Russian)
5. Zubenko, V.O. 2011, Sozdanie sovremennoy infrastrukturyi transportnoy
sistemyi Ukrainy. [The creation of modern infrastructure of the transport system of
Ukraine] /V.O. Zubenko // The root problems of international transport corridors and
integrated transport system of Ukraine: abstracts based on the Seventh International
scientific-practical conference, Koktebel, 2011, pp. 33-34 (in Russian)
6. Koren', M.V. 2011, Prioritetnost sozdaniya transportno-logisticheskoy sistemyi
stranyi na baze formirovaniya regionalnyih TLTs, [The priority of the creation of the
transport and logistics system in the country based on the formation of regional TLC],
Problemy mezhdunarodnykh transportnykh koridorov i yedinoy transportnoy sistemy
Ukrainy: tezisy dokladov po materialam sed'moy nauchno-prakticheskoy mezhdunarodnoy
konferentsii, Koktebel', 2011, pp. 33-34 (in Russian)
7. Tokmakova, I.V. 2011, Problemyi sozdaniya regionalnyih transportnologistichnyih
kompleksov v Ukraine, [Problems of creation of regional freight logistic
complexes in Ukraine], Customs policy and topical problems of economic security of
Ukraine at the present stage: the theses of the III International scientific-practical conference
of young scientists, Koktebel', 2011, pp. 33-34 (in Russian)
8. Kutyriev, V. V &. Pasichnyk, A.M. 2010, Problemy i perspektyvy rozvytku
systemy transportno-lohistychnykh tsentriv v Ukraini [Problems and prospects of
development of the system of transport-logistic centers in Ukraine], Mytna polityka ta
aktualni problemy ekonomichnoi bezpeky Ukrainy na suchasnomu etapi: tezy III
mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii molodykh vchenykh. – Dnipropetrovsk:
Akademiia mytnoi sluzhby Ukrainy, Vol. 2, pp. 48–49 (in Ukranian)
9. Handbook of Best Practices at Border Crossings – A Trade and Transport
Facilitation Perspective, Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE),
2012, 265 ð.
10. Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 22.05.2012 No 583 “Pro
zatverdzhennia Poriadku stvorennia zon mytnoho kontroliu” [Decree of the Ministry of
Finance of Ukraine from 22.05.2012 No 583 “On approval of the creation of Customs
control zone”, http://zakon.rada.gov.ua (in Ukrainian)
11. Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 30.05.2012 ¹ 646 “Pro mistsia dostavky
tovariv transportnymy zasobamy” [Decree of the Ministry of Finance of Ukraine from
30.05.2012 No 646 “About the delivery of goods vehicles”, http://zakon.rada.gov.ua (in
Ukrainian)
12. Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 16.07.2012 ¹ 835 “Pro zatverdzhennia
Poriadku nadannia skladskym ob’iektam statusu “mytnyi sklad” i pozbavlennia takoho
statusu” [Decree of the Ministry of Finance of Ukraine from 16.07.2012 No 835 “On
approval of the provision of storage facilities the status of “Customs warehouse” and
deprivation of such a status”, http://zakon.rada.gov.ua (in Ukrainian)
13. Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 28.05.2012 ¹ 613 “Pro zatverdzhennia
Polozhennia pro sklady tymchasovoho zberihannia” [Decree of the Ministry of Finance of
Ukraine from 28.05.2012 No 613 “On approval of the temporary storage” [Electronic
resource], http://zakon.rada.gov.ua (in Ukrainian)
14. Mytnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 13.05.2012 ¹ 4495-VI (zi zminamy),
[The Customs Code of Ukraine: the Law of Ukraine dated 13.05.2012 No 4495-VI (with
changes)], http://zakon.rada.gov.ua (in Ukrainian)
15. Deiaki pytannia zdiisnennia derzhavnoho kontroliu tovariv, yaki
peremishchuiutsia cherez mytnyi kordon Ukrainy: Postanova Kabynetu Ministriv Ukrainy
vid 30.05.2012 No 1031 [Some questions of state control of the goods moved through the
Customs border of Ukraine: Cabinet of Ministers of Ukraine from 30.05.2012 No 1031,
http://zakon.rada.gov.ua (in Ukrainian)
16. Nakaz Derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy vid 20.10.2016 ¹ 880 “Prozatverdzhennia
Kliuchovykh pokaznykiv efektyvnosti DFS” [Decree of the State Fiscal
Service of Ukraine dated 20.10.2016 No 880 “On approval of Key Performance Indicators
DFS”, http://zakon.rada.gov.ua (in Ukrainian)
17. Pasichnyk, A.M., Halko, S.V., Malnov, V.S., Tereshchenko, S.S ta in. 2013,
Suchasni tekhnolohii v systemi mytnoho rehuliuvannia: monohrafiia [Modern technologies
in the system of Customs regulation: monograph], Za red. Pasechnyka A.M., D.: Akademiia
mytnoi sluzhby Ukrainy, 2013, 158 p. (in Ukrainian)
18. Bakaev, A.A., Pirozhkov S.I., Revenko V.L. i dr 2003, Mezhdunarodnyie
transportnyie koridoryi v Ukrainyi: seti i modelirovanie v 2 tomah [International transport
corridors in Ukraine: networks and modelling in 2 volumes], K.: KUEHTT, 2003, Vol.1:
Nazemnye vidy transporta, 518 p. (in Russian)
19. Deyaki pytannya realizatsiyi pryntsypu “yedynoho vikna” pid chas zdiysnennya
mytnoho, sanitarno-epidemiolohichnoho, veterynarno-sanitarnoho, fitosanitarnoho,
ekolohichnoho, radiolohichnoho ta inshykh vydiv derzhavnoho kontrolyu: Postanova
Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 25 travnya 2016 roku No 364 [Some issues of
implementation of the principle of “Single Window” during the implementation of Customs,
sanitary-epidemiological, veterinary-sanitary, phytosanitary, environmental, radiological and
other types of state control: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated May 25,
2016 ¹ 364, http://zakon.rada.gov.ua (in Ukrainian)
20. Zvit pro vykonannya Planu roboty Derzhavnoyi fiskal'noyi sluzhby Ukrayiny na
2015 rik [A report about the implementation of the Work Plan of the State Fiscal Service of
Ukraine for 2015], http://sfs.gov.ua (in Ukrainian)
21. Pasichnyk A. M., Malnov, V. S., Poprotska, O. S. 2007, Rozbudova transportnomytnoi
infrastruktury – osnova ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Development of transport
and Customs infrastructure – a foundation of economic security of Ukraine], Visnyk AMSU,
2007, No 3 (35), pp. 64-70 (in Ukrainian)
22. Pasichnyk A. M., Kravchuk, S. S., Lesnikova, I. Iu. 2007, V antazhnyi mytnyi
kompleks yak strukturnyi element transportno-lohistychnoho tsentru [Cargo Customs
complex as the structural element of the transport and logistics center], Visnyk AMSU,
2007, No 4(36), pp. 75-79 (in Ukrainian)
23. Pasichnyk, A. M., Malnov, V. S., Kravchuk S. S. 2008, Udoskonalennia systemy
kontroliu ta upravlinnia peremishchenniam transportnykh zasobiv ta vantazhiv
[Improvement of the monitoring system and control of the movement of vehicles and
goods], Visnyk AMSU, 2008, No 2(38), pp. 60-65 (in Ukrainian)
24. Pasichnyk, A.N., Vitruh, I.P., Kutyrev, V.V. 2013, “Factors that influence the
formation of the transport-logistics networks”, Systemy i srodki transportu samohodowego,
Rzeszow: Politechnika Rzeszowska, 2013, pp. 517-526
Published
2017-12-31
How to Cite
PASICHNYK, A., MALLNOW, V., & KUTYREV, V. (2017). CUSTOMS RESTRICTED FACILITIES WITHIN THE LOGISTICS TRANSPORT AND CUSTOMS COMPLEX. Customs Scientific Journal CUSTOMS, 7(2), 31-53(engl.); 112. Retrieved from https://ccjournals.eu/ojs/index.php/customs/article/view/754
Section
IMPLEMENTATION OF THE WCO STANDARDS