The cloud technologies for mathematics teachers training
Майя Володимирівна Попель
Department of Educational Institutions Informatization, Institute of Information Technologies and Learning Tools of the NAES of Ukraine, 9, Maksyma Berlynskoho str., Kyiv, 04060, Ukraine
PDF (Українська)

Keywords

cloud technologies
cloud computing
SCM
Web-SCM
SAGE
The Sagemath Cloud

How to Cite

Попель, М. (2014). The cloud technologies for mathematics teachers training. New Computer Technology, 12, 301-308. Retrieved from http://ccjournals.eu/ojs/index.php/nocote/article/view/725
PDF (Українська)

Abstract

This article is devoted to modern approaches to interpretations of "the cloud technology", the types of cloud computing application for teachers training are discussed. A comparative analysis of Web-SCM SAGE and The Sagemath Cloud is made.

Aim: to do a theoretical analysis of pedagogical application of Web-SCM SAGE and The Sagemath Cloud.

Objectives: 1) to make an analysis of contemporary approaches to the interpretation of the concept of "of cloud technology"; 2) to consider Web-SCM in terms of the cloud-based environment; 3) to compare Web-SCM SAGE and The Sagemath Cloud.

Object of study: the learning process of university students with the support of cloud technologies.

Purpose of the study: to reveal the features of The Sagemath Cloud use in high school.

Methods: the study of the domestic scientific pedagogical publications on the problems of implementation and use of advanced cloud technology, and Web-SCM including Web-SAGE and The Sagemath Cloud.

Results: advantages and disadvantages of The Sagemath Cloud application in comparison to the Web-SCM SAGE are revealed.

Conclusions considered various interpretations regarding the concept of "of cloud technology", comparison of Web-SCM SAGE and The Sagemath Cloud as learning tools.

PDF (Українська)

References

1. Mell P. The NIST Definition of Cloud Computing : Recommendation of the National Institute of Standards and Technology [Electronic resource] / Peter Mell, Timothy Grance. – Gaitherburg : National Institute of Standards and Technology, September 2011. – III, 3 p. – (Special Publication 800-415). – Access mode : https://goo.gl/1ax3MX.
2. Бабій Ю. О. Хмарні обчислення проти розподілених обчислень: сучасні перспективи / Ю. О. Бабій, В. П. Нездоровін, Є. Г. Махрова, Л. П. Луцкова // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2011. – № 6. – С. 80-85.
3. Дьяконов В. П. Компьютерная математика [Електронний ресурс] / В. П. Дьяконов // Соросовский образовательный журнал. – Том 7. – 2001. – № 11. – С. 116-121. – Режим доступа : https://goo.gl/5K9Mb5.
4. Кисельов Г. Д. Застосування хмарних технологій в дистанційному навчанні [Електронний ресурс] / Кисельов Г. Д., Харченко К. В. // Системный анализ и информационные технологии : 15-я международная научно-техническая конференция «САИТ-2013», 27-31 мая 2013, Киев, Украина: материалы. – К. : УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ», 2013. – С. 351. – Режим доступа : http://cad.kpi.ua/attachments/043_2013_007.pdf.
5. Корольський В. В. Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики : навчальний посібник / В. В. Корольський, Т. Г. Крамаренко, С. О. Семеріков, С. В. Шокалюк ; науковий редактор академік АПН України, д. пед. н., проф. М. І. Жалдак. – Кривий Ріг : Книжкове видавництво Кирєєвського, 2009. – 324 с.
6. Мерзликін О. В. Формування дослідницьких компетентностей старшокласників з фізики засобами хмарних технологій : методичний посібник / О. В. Мерзликін // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. – Кривий Ріг : Видавн. відділ ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2014. – Том XII. – Випуск 3 (34) : спецвипуск «Методичний посібник у журналі». – 93 с.
7. Ромашова О. «Облачные» технологии в образовании [Электронный ресурс] / Ромашова Ольга // wiki.vspu.ru портал образовательных ресурсов – 2009. – Режим доступа : http://wiki.vspu.ru/workroom/tehnol/index.
8. Сейдаметова З. С. Облачные сервисы в образовании [Электронный ресурс] / Сейдаметова З. С., Сейтвелиева С. Н. // Информационные технологии в образовании. – 2011. – № 9. – С. 105-111. – Режим доступа : http://ite.kspu.edu/webfm_send/211.
9. Туравініна О. М. Хмарні технології навчання студентів / О. М. Туравініна // Новітні комп’ютерні технології. – 2012. – Том Х. – С. 119-121.
10. Шокалюк С. В. Методичні засади комп’ютеризації самостійної роботи старшокласників у процесі вивчення програмного забезпечення математичного призначення : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатики) / Шокалюк Світлана Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2009. – 261 с.
11. Щокін В. П. Організація самостійної роботи магістрантів та аспірантів засобами інформаційно-комунікаційних та хмарних технологій / В. П. Щокін, В. В. Ткачук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2012. – № 746. – С. 176-180.