Operational exchange electronic educational resources by cloudy technology
Михайло Васильович Чухно
Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, 95, Khmelnytske shose, Vinnytsia, 21021, Ukraine
Володимир Маркусович Михалевич
Department of Higher Mathematics, Vinnytsia National Technical University, 95, Khmelnytske shose, Vinnytsia, 21021, Ukraine
PDF (Українська)

Keywords

learning higher mathematics
computer systems of mathematics
cloudy technology

How to Cite

Чухно, М., & Михалевич, В. (2014). Operational exchange electronic educational resources by cloudy technology. New Computer Technology, 12, 295-300. Retrieved from http://ccjournals.eu/ojs/index.php/nocote/article/view/724
PDF (Українська)

Abstract

Research goals: to find effective methods of using SCM learning higher mathematics.

Research objectives: resolving operational problems distributing the latest versions of electronic materials; introduction of cloudy technology in learning higher mathematics.

Object of research: higher mathematics learning by students of non-mathematical specialties.

Subject of research: the use of SCM in learning higher mathematics by students of non-mathematical specialties.

Research methods used: analysis of scientific and methodical literature, training, supervision on the educational process.

Results of the research. Highlight the problem of rapid distribution of the latest versions of electronic materials in the classroom of higher mathematics. To solve this problem introduced cloudy technology. Specified technologies based on different models of classes using mathematics training simulator (MTS): auditorium, laboratory and blended.

The main conclusions. Developed and implemented technology for addressing the rapid distribution made it possible to increase the efficiency of MTS in solving differential equations at training future engineers.

PDF (Українська)

References

1. Крупський Я. В. Перевірка ефективності використання навчальних MAPLE-тренажерів для організації самостійної роботи студентів [Електронний ресурс] / Крупський Ярослав Володимирович // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – Том 27, № 1. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/612.
2. Михалевич В. М. Розвиток системи Мaple у навчанні вищої математики [Електронний ресурс] / Михалевич Володимир Маркусович, Крупський Ярослав Володимирович // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2011. – Том 21, № 1. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/330.
3. Михалевич В. М. Розвиток системи Maple у навчанні вищої математики майбутніх інженерів-механіків : монографія / В. М. Михалевич, Я. В. Крупський ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 235 с.
4. Михалевич В. М. Проблема оперативної роздачі електронних матеріалів в умовах використання СКМ у навчанні вищої математики [Електронний ресурс] / В. М. Михалевич, М. В. Чухно // Матеріали Міжнародної науково-методичної Інтернет-конференції «Інноваційні педагогічні технології у підготовці фахівців з вищою освітою: досвід, проблеми, перспективи» (Україна, Вінниця, ВНТУ, 8-10 жовтня 2013 року). – Вінниця, ВНТУ, 2013. – Режим доступу : http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/14841.
5. Рашевська Н. В. Модель комбінованого навчання у вищій школі України / Рашевська Н. В., Семеріков С. О., Словак К. І., Стрюк А. М. // Сборник научных трудов. – Харків : Міськдрук, 2011. – С. 54-59.
6. Словак К. І. Мобільні математичні середовища: сучасний стан та перспективи розвитку / Словак К. І., Семеріков С. О., Триус Ю. В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наукових праць / Редрада. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – № 12 (19). – С. 102-109.
7. Триус Ю. В. Проблеми і перспективи вищої математичної освіти / Ю. В. Триус, М. Л. Бакланова // Дидактика математики: проблеми і дослідження. – 2005. – Вип. 23. – С. 16-26.