Cloud technologies in teaching computer science of future economists
Оксана Мирославівна Яцько
Bukovyna State Finance and Economics University, 1, Manfred Stern str., Chernivtsi, 58002, Ukraine
PDF (Українська)

Keywords

cloud technologies
cloud computing
information and communication technology
form of learning

How to Cite

Яцько, О. (2014). Cloud technologies in teaching computer science of future economists. New Computer Technology, 12, 249-262. Retrieved from http://ccjournals.eu/ojs/index.php/nocote/article/view/718
PDF (Українська)

Abstract

Research goals: to analyze the main features use cloud technology in the training of computer science specialists economy and future develop recommendations for their use in the educational process of the university.

Research objectives: to learn and generalize best educational experience to implement the learning process of cloud technologies and consider their strengths and weaknesses in the educational use.

Object of research – the process of applying cloud technologies in teaching computer science future economists.

Subject of research – cloud technology in computer science education of future economists.

In order to solve the tasks used the following research methods: theory-analysis, research and systematization of literature on the study, analysis of existing government programs, empirical-diagnostic (direct and indirect observations, interviews with teachers and students, an analysis of experience of teachers) – used to determine and verify the effectiveness of methods of teaching science future professionals in the field of economics.

In the results of research analyzed cloud services Google Apps for Education, Microsoft Office 365, web-oriented of computer mathematics system Sage and MathCAD Calculation Server, e-learning system Moodle, Advantages and disadvantages specified of resources, and recommendations regarding their use in teaching computer science future economists.

The main conclusions and recommendations. One of the real ways to improve the training of future specialists in economics, enhance teaching and learning and research activities of students, opening their creativity, increase the role of independent and individual work is the development and implementation of the learning process of university innovative educational technologies, based on a organic combination of traditional and computer-oriented forms, methods and means of education, including the cloud.

PDF (Українська)

References

1. Єчкало Ю. В. Базові сервіси Google у навчанні фізики студентів вищих навчальних закладів / Юлія Єчкало // Наукові записки. – Випуск 5. – Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 95-98.
2. Жалдак M. I. Гуманітарний потенціал інформатизації навчального процесу / M. I. Жалдак // Проблеми інформатизації освіти : збірн. наукових праць. – К. : УДПУ, 1994. – С. 3-20.
3. Литвин В. А. Застосування хмарних технологій для активізації самостійної діяльності студентів / В. А. Литвин // Хмарні технології в освіті : матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків, 21 грудня 2012 р.). – Кривий Ріг : Видавничий відділ КМІ, 2012. – С. 97-98.
4. Мочалюк В. В. Обґрунтування доцільності впровадження технологій хмарних обчислень в Збройних Силах України / Мочалюк В. В., Головченко О. В. // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України. – № 1 (45). – К. : ЦВСД НУОУ, 2012. – C. 29-35.
5. Національний проект «Відкритий світ» [Електронний ресурс] // Державне агентство з інвестицій і управління національними проектами України. – 2014. – Режим доступу : http://www.ukrproject.gov.ua/project/vidkritii-svit.
6. Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні [Електронний ресурс] : Розпорядження від 15.05.2013 р. № 386-р / Кабінет Міністрів України. – К., 2013. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80#n8.
7. Семеріков С. О. ММС Sage в моделюванні економічних процесів / С. О. Семеріков, Н. А. Хараджян // Інформаційні технології та моделювання в економіці : збірник наукових праць Другої Міжнародної науково-практичної конференції ; Черкаси, 19-21 травня 2010 р. / Редкол. : Соловйов В. М. (відп. за випуск) та ін. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 259-261.
8. Словак К. І. Застосування мобільного математичного середовища SAGE у процесі навчання вищої математики студентів економічних ВНЗ / Словак К. І. // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 345-354.
9. Словак К. І. Мобільні математичні середовища як засіб хмарних технологій / К. І. Словак // Хмарні технології в освіті : матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси − Харків, 21 грудня 2012 р.). – Кривий Ріг : Видавничий відділ КМІ, 2012. – С. 131-132.
10. Стрюк А. М. Методичні аспекти застосування хмарно орієнтованих засобів у підготовці фахівців з інформаційних технологій / А. М. Стрюк, М. І. Стрюк // Хмарні технології в освіті : матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків, 21 грудня 2012 р.). – Кривий Ріг : Видавничий відділ КМІ, 2012. – С. 145-146.
11. Теплицький О. І. Хмарні засоби навчання об’єктно-орієнтованого моделювання / О. І. Теплицький // Хмарні технології в освіті : матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків, 21 грудня 2012 р.). – Кривий Ріг : Видавничий відділ КМІ, 2012. – С. 33-34.
12. Яцько О. М. Електронний навчальний курс «Економічна інформатика» для студентів фінансових спеціальностей ВНЗ / О. М. Яцько // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 3-ї науково-практичної конференції. – Львів : Львівська політехніка, 2011. – С. 51-57.
13. Яцько О. М. Особливості навчання економічної інформатики у ВНЗ фінансового профілю / О. М. Яцько // Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-метод. конф. молодих науковців, 17-18 лют. 2011 р. – Кривий Ріг : Криворізький держ. пед. ун-т, 2011. – С. 428-432.