Methodical aspects of usage of blended learning in studying the course «Methodology and Distance Learning Technologies» in institute of higher education

  • Ольга Олександрівна Гнєдкова Kherson State University, 27, 40 rokiv Zhovtnia str., Kherson, 73000, Ukraine
Keywords: blended learning, information and communication technologies, distance learning, distance learning system «Kherson Virtual University»

Abstract

The aim of this study is to examine the practical possibility of use of blended learning technologies in the learning process on the example of course «Methodology and Distance Learning Technologies» in institute of higher education. Objectives of the study is to prove theoretically the concept «blended learning» and to consider methodological features of practical use of blended learning in the learning process in learning the course «Methodology and Distance Learning Technologies». The object of research is the studying the course «Methodology and Distance Learning Technologies» using the blended learning. The subject of research is the methodical aspects of blended learning usage in studying the course «Methodology and Distance Learning Technologies» in institute of higher education.

In this work the defined that practical application of blended learning in the educational process have an influence on the improvement of students’ knowledge quality, indicating of effectiveness and availability of blended learning usage.

References

1. Heinze A. Reflections On The Use Of Blended Learning [Electronic resource] / Aleksej Heinze, Chris Procter // Education in a Changing Environment. 13th-14th September 2004. – University of Salford, Salford, Education Development Unit. – 2004. – 11 p. – Access mode : http://www.ece.salford.ac.uk/proeedings/papers/ah_04.rtf.
2. Sener J. Why are there so few fully online BA/BS programs in traditional “arts and sciences” disciplines? / J. Sener // On the Horizon. – 2002. – Vol. 10. – Iss. 1. – P. 23-28.
3. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 1040 с.
4. Коваль Т. І. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів : автореф. дис. ... доктора педагогічних наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Коваль Тамара Іванівна ; Академія педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих. – К., 2008. – 44 с.
5. Концепція розвитку електронного (е-) навчання в НТУ «ХПІ» на 2009-2016 роки [Електронний ресурс] / [Л. Л. Товажнянський, В. О. Кравець, Г. І. Гринь, О. П. Сук, М. М. Сіренко, В. П. Щетинін, В. М. Кухаренко, В. І. Нестеренко, О. І. Горошко, Н. Н. Решетнік]. – Режим доступу : http://cde.kpi.kharkov.ua/cdes/New/Conception_eL.pdf.
6. Костина Е. В. Модель смешанного обучения (Blended learning) и ее использование в преподавании иностранных языков [Электронный ресурс] / Е. В. Костина // Известия высших учебных заведений. Серия «Гуманитарные науки». – Иваново : Изд. ГОУ ВПО “ИГХТУ”. – 2010. – Т. 1. – Вып. 2. – С. 141-144. – Режим доступа : https://goo.gl/EiM0is.
7. Кравцов Д. Г. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 32719 Комп’ютерна програма «Система дистанційного навчання „Херсонський віртуальний університет”» / Кравцов Д. Г., Кравцов Г. М., Співаковський О. В., Гнєдкова О. О., Камінська Н. Г. ; Міністерство освіти і науки України, Державний департамент інтелектуальної власності. – Київ. – 06.04.2010.
8. Мусійовська О. Ф. Проблеми впровадження комбінованого навчання у вищій школі України [Електронний ресурс] / Мусійовська Оксана Федорівна // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2008. – Том 7, № 3. – 8 с. – Режим доступу : https://goo.gl/fQHeE9.
9. Рашевська Н. В. Модель комбінованого навчання у вищій школі України / Рашевська Н. В., Семеріков С. О., Словак К. І., Стрюк А. М. // Сборник научных трудов. – Харків : Міськдрук, 2011. – С. 54-59.
10. Семеріков С. О. Комбіноване навчання: проблеми і перспективи застосування в удосконаленні навчально-виховного процесу й самостійної роботи студентів / Семеріков С. О., Стрюк А. М. // Теорія і практика організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів : монографія / кол. авторів ; за ред. проф. О. А. Коновала. – Кривий Ріг : Книжкове видавництво Кирєєвського, 2012. – С. 135-163.
11. Стрюк А. М. Проектування комбінованого навчання системного програмування бакалаврів програмної інженерії / А. М. Стрюк // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. – Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ. – 2012. – Том Х. – № 3 : Теорія та методика навчання інформатики. – С. 157-163.
12. Стрюк А. М. Система "Агапа" як засіб навчання системного програмування бакалаврів програмної інженерії : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті / Стрюк Андрій Миколайович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – К., 2012. – 312 с.
13. Стрюк А. М. Теоретичні основи комбінованого навчання / А. М. Стрюк // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна / [редкол. : П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 17 : Інноваційні технології управління компетентнісно-світоглядним становленням учителя: фізика, технології, астрономія. – С. 63-66.
14. Триус Ю. В. Комбіноване навчання як інноваційна освітня технологія у вищій школі / Ю. В. Триус, І. В. Герасименко // Теорія та методика електронного навчання. – Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ. – 2012. – Том III. – С. 299-308.
15. Шуневич Б. І. Розвиток дистанційного навчання у вищій школі країн Європи та Північної Америки : дис. ... доктора педагогічних наук : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Шуневич Богдан Іванович ; Інститут вищої освіти АПН України. – К., 2008. – 509 с.
Published
2014-12-25
Section
Cloud technologies of mobile learning