«Mass opened» and «traditional» distance courses comparative description through the prism of experience of participant

  • Олена Вікторівна Адаменко Luhansk Taras Shevchenko National University, Hoholia Sq., 1, Starobilsk, 92703, Ukraine
Keywords: distance course, pedagogical system, structural components of pedagogical system, data analysis, case study

Abstract

A research object is the distance courses on the data analysis: «Quantitative and Research Methods for Leaders» (Franklin Pierce University, USA), «Statistical methods of analysis in business» (Luhansk Taras Shevchenko National University, Ukraine), «Big Data in Education» (Columbia University, USA). Every course was examined as a pedagogical system. Structural components of these systems were the subject of research. Presentation of results of comparative analysis of three concrete distance courses through the prism of experience of participant was the purpose of the article. Case study was the main method of research. General lines and differences between three courses, their advantages and disadvantages were found out. A conclusion about an utility of participating in the opened distance courses at the role of student for the university teachers is done. Such activity enables not only to promote the level of the qualification, but to give a new look on the traditional course and to increase its advantages and to reduce disadvantages.

References

1. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія / В. Ю. Биков. – К. : Атіка, 2008. – 684 с.
2. Воронкін О. С. Конективізм і масові відкриті дистанційні курси / О. С. Воронкін // Теорія та методика електронного навчання. – Кривий Ріг : Видавничий відділ КМІ, 2013. – Том IV. – С. 30-39.
3. Гура В. В. Теоретические основы педагогического проектирования личностно-ориентированных электронных образовательных ресурсов и сред : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08 – теория и методика профессионального образования / Гура Валерий Васильевич ; Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет». – Ростов-на-Дону, 2007. – 363 с.
4. Кохановська О. В. Дидактичні умови застосування дистанційної форми навчання в процесі фахової підготовки майбутніх економістів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 – теорія навчання / Кохановська Олена Вікторівна ; Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – 22 с.
5. Кузьмина Н. В. Методы системного педагогического исследования / Н. В. Кузьмина. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1980. – 156 с.
6. Кухаренко В. М. Навчальний процес у масовому відкритому дистанційному курсі / В. М. Кухаренко // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2012. – № 1. – С. 40-50.
7. Панченко Л. Ф. Нові тренди аналізу даних [Електронний ресурс] / Л. Ф. Панченко // Науковий вісник Донбасу. – 2013. – № 4 (24). – 9 с. – Режим доступу : https://goo.gl/SXter1.
8. Семеріков С. О. Комбіноване навчання: проблеми і перспективи застосування в удосконаленні навчально-виховного процесу й самостійної роботи студентів / Семеріков С. О., Стрюк А. М. // Теорія і практика організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів : монографія / кол. авторів ; за ред. проф. О. А. Коновала. – Кривий Ріг : Книжкове видавництво Кирєєвського, 2012. – С. 135-163.
9. Yin R. K. Case Study Research Design and Methods (5th ed.) / Robert K. Yin. – Thousand Oaks : Sage, 2014. – 282 p.
Published
2014-12-25
Section
Cloud technologies of open education