The computer-oriented educational environment of higher educational establishment as an instrument of forming the professional competences for future teachers

  • Валентина Іванівна Бобрицька Department of Educational Policy, National Pedagogical Dragomanov University, 9, Pyrogova st., Kyiv, 01601, Ukraine
  • Світлана Миколаївна Процька Department of Theory and History of Pedagogy, Borys Grinchenko Kyiv University, 18/2, Bulvarno-Kudriavska Str, Kyiv, 04053, Ukraine
Keywords: computer-oriented educational environment, professional competencies, future teacher, cloud technologies

Abstract

The aim: the researching for potential of the computer-oriented educational environment of higher educational establishment as an instrument of forming of professional competences for future teachers. Task: to expose essence descriptions of the computer oriented educational environment in modern higher educational establishment; to describe features of forming of professional competences of teachers by facilities of the computer oriented educational environment; to consider the practical aspects of application of cloud learning technologies in the process of professional competences forming of philology teachers. Research object: process of forming of professional competences of future teachers by facilities computer oriented educational environment. Research subject: the using of the computer oriented educational environment in process of forming the professional competences for future teachers. Research methods: theoretical methods, that analysis of philosophical, psychology-pedagogical, educational- methodical and instructional methodical literatures with the purpose of determination of the state theoretical ground of problem, and also generalization of the got information, front-rank and personal pedagogical experience, in the improvement of organization of studies. Research results: Enables to carry out some theoretical generalizations. At first, the awareness of importance of upgrading professional preparation a future teacher in industry of application of the computing engineering, providing of lead through of mass compute studies of young people, predetermines on the stage of acquisition of trade education the necessity of decision of tasks of studies of computer deed, acquisition of professional competences, specific qualities of user of various facilities of informatics, and computing engineering. Secondly, use of potential possibilities of the computer oriented environment of studies as for future teachers will give the mean of forming of professional competences possibility them in the process of implementation of professional tasks to realize not only informatively technological but also psychology-pedagogical aims which will show out the process of school education on a high-quality new innovative level, will provide personality development of student's young people. Conclusions and recommendations: will point future research on development of the computer oriented methodic of forming the professional competences for future teachers in philology in the educational process of higher educational establishment.

References

1. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія / В. Ю. Биков. – К. : Атіка, 2009. – 684 с.
2. Бобрицька В. І. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у вищій педагогічній освіті [Електронний ресурс] / В. І. Бобрицька // Педагогічна освіта : теорія і практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр. – К., – 2011. – № 16 (2) – С. 35-39. – Режим доступу : https://goo.gl/aRorVf.
3. Бобрицька В. І. Компетентнісний підхід у проектуванні науково-дослідницької роботи студентів магістратури / В. Бобрицька // Вища освіта України : Теоретичний та науково­методичний часопис / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національної академії педагогічних наук України, Інститут вищої освіти НАПН України. – К., 2012. – № 3 (додаток 1) : Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. – Т. 2. – С. 46­54.
4. Елагина Л. В. Формирование культуры профессиональной деятельности будущего специалиста на основе компетентностного подхода (методология, теория, практика) : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.08  теория и методика профессионального образования / Елагина Людмила Васильевна ; Южно-Уральский государственный университет.  Челябинск, 2009.  44 с.
5. Жук Ю. О. Педагогічні програмні засоби як ринковий продукт [Електронний ресурс] / Жук Юрій Олексійович, Соколюк Олександра Миколаївна // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2006. – Том 1, № 1. – 6 с. – Режим доступу : https://goo.gl/PNdr5s.
6. Кух А. М. Лабораторна робота № 1. Хмарні технології теоретичні відомості [Електронний ресурс] / А. М. Кух // «ШАНС» – "Школа адаптивного навчання студентів". – [2013?]. – Режим доступу : http://kukh.ho.ua/kurs/KITON/H1.pdf.
7. Митяева А. М. Компетентностная модель многоуровнего высшего образования (на материале формирования учебно-исследовательской компетентности бакалавров и магистров) : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.08  теория и методика профессионального образования / Митяева Анна Михайловна ; Волгоградский государственный педагогический университет.  Волгоград, 2007.  44 с.
8. Науменко О. М. Основні ознаки комп’ютерно орієнтованого освітнього середовища і шляхи його формування [Електронний ресурс] / Науменко Ольга Михайлівна // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2011. – Том 24, № 4. – 12 с. – Режим доступу : https://goo.gl/QUhNQB.
9. Стрюк А. М. Методика використання хмарних ІКТ у професійній підготовці фахівців з програмної інженерії / А. М. Стрюк, М. В. Коваль // Proceedings of Eight International Conference New Information Technologies in Education for All: Lifelong Learning. 27-28 November 2013 / Edited by Gritsenko V. – Kiev, 2013. – С. 169-173.
10. Ткачук В. В. Засоби мобільних ІКТ для створення професійної навчальної мережі / В. В. Ткачук // Новітні комп’ютерні технології. – 2013. – Том 11. – № 1. – С. 82-85.
Published
2014-12-25
Section
Cloud-based learning environment